Stafi i QPLAN-INE Network

Ani Koci
Konsulent
Contact
1975 + e martuar + Fakulteti Shkencave të Natyrës, Tiranë + Universiteti i Evropës Qëndrore (CEU), Budapest, Hungary/Master në Politikën dhe Shkencat e Ambjentit + Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departmenti i Biologjisë / Master në Biologji, Profili Zologji + Pregatitja e Raportit të Vlerësimit të Impaktit Ambjental të Kompanisë DEKA + Pregatitja e Raporteve Mjedisore dhe Shëndetit dhe Sigurisë për Bankën Kombëtare Komerciale në vijim: Albit sh.a., Petrogas-Shqipëri + Performimi i procesit të standardizimit bazuar në ISO 14001 dhe 9001 standarde për kompani të ndryshme, ne mjedisin e punës me Q-PLAN + Pregatitja e raportit të konsulencës për ERM Itali mbi ‘Struktura Legale dhe Institucionale për ndërtimin e impianteve hidro-energjitik në Shqipëri’ + Pregatitja e Raporteve Vlerësuese të Impaktit Mjedisor për Kompanitë në lidhje me hapat e ndryshme të aplikimit për ndërtimin e impianteve hidro-energjitik në Shqipëri : Nikaj-Curraj, Valbona, Mat-Hurdha, Sasaj, Sarandë.+ ECAT Tiranë + Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës/ Departamenti i Biologjisë/Asistente Lektore + UNDP GEF/SGP, Asistente Programi + Lektore part-time te Fakulteti Inxhinierik , UT + Lektore part-time te Universiteti Bujqësor i Tiranës + Koordinatore Projekti Kombëtar për ‘Zhvillimin e një Sistemi Kombëtar Bio-sigurues për Shqipërinë’ + Supervizore për temat e studentëve mbi Organizmat e Modifikuar Gjenetikisht, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Kimisë Ushqimore + Koordinatore Kombëtare Projekti mbi Projektin ‘Ndërtimi i Kapacitetit për pjesëmarrje efektive të Shqipërisë në BCH Clearing House Mechanism’, projekt i financuar nga UNEP/GEF dhe i ekzekutuar nga Ministria e Mjedisit, Menaxhimi i Pyjeve dhe Ujit + UNICEF: Koordinatore part-time: Projekti CLEEN, drejtuese në pasurimin e curricu-lës të ciklit të ulët me elemente edukimi mjedisor + Anglisht, Italisht, njohuri në Frëngjisht.
Entela Cobani
Konsulent
Contact
1972 + e martuar + Biologe + MSc ‘Ndryshimi Vjetor i Planktonit Zoologjik i Liqenit Artificial të Tiranës’ + 1 vit Asistente Projekti Muzeu i Shkencave Natyrore + që prej 1996 Pedagoge në Dep. Inxhinierik Mjedisor + 1 vit Specialiste Mjedisi + Eksperte në Raportet e EIA + Anglisht, Italisht
Elisabeta Katiaj
Konsulent
Contact
1982 + beqare + Universiteti Ekonomik, Tiranë + Master në Menaxhimin e Politikave, NDI (Instituti Kombëtar Demokratik mbi cështjet Ndërkombëtare), Tiranë + Exchange student, Otto-Friedrich University, Bamberg, Germany + Universiteti Gjerman mbi Shkencat Administrative Speyer (studime pasuniversitare shkencore administrative) + 1 vit Eksperte, Ministrinë e Ekonomisë Shqiptare, Departamenti mbi Menaxhimin e Pronave Publike të Përbashkëta + 3 vjet Eksperte për Liberalizimin e levizjes te se mirave në sekretariatin Shqiptar mbi marrdhëniet me WTO dhe integrimin ekonomik, Ministria e Ekonomisë, Tiranë + që prej 2006 Periudhë praktike te Ministria e Ekonomisë , Tregëtia dhe Wine-growing në Departmentin e Tregëtisë me Jashtë, njehsimi, Kooperimi me shtetet Europës Qëndrore dhe Lindore, Rhineland-Palatinate, Germany + që prej 2007 Asistente Pedagoge Universiteti Ekonomik, Departamenti i Menaxhimit, Komunikimi në Biznes, Tiranë + që prej 2006 Pjestare e Bordit të Furznizimit me Ujë të Policanit + që prej 2009 Koordinatore dhe Menaxhere Cilësie e Elite Group sh.a, Tirane, Shqipëri + Gjermanisht , Italisht, Anglisht
Gjergji Memo
Konsulent
Contact
1970 + Beqar + Inxhinier Mekanik + 1 vit Koordinator + 2 vjet Menaxher zyre + 2 vjet Zëvendës-Drejtor + 2 vjet Menaxher Projekti; Shoqëria për Kulturë Demokratike + që prej 2002 Ekspert i Monitorimit të Mediave, KKRT+ Part time Konsulent Instituti i Kërkimit, Programi COMPASS, përfaqësues Q-PLAN S.A + Anglisht, Italisht.