Planet e Biznesit dhe Studime te Ngjashme

1.BUSINESS PLANS & SIMILAR STUDIES :

  • Ofron tek Organizata / Kompania një drejtim të qartë për një kohë të caktuar (3 vjet, 5 vjet, etj) duke formuluar ne mënyrë sistematike dhe të organizuar strategjine e kompanis dhe objektivave te saj kryesore.
  • Mbeshtet Organizaten / Kompanin për të përcaktuar ne menyre te sakte, të matshëme dhe te kontrollueshme (ne nje gjendje te monitorueshme) Objektivat e saj.
  • Lehtëson mundësite e identifikimit të bizneseve të reja duke pregatitur paralelisht veprimet e duhura per perdorimin e tyre nga organizata.
  • Jep direktiva në të gjitha departamentet dhe punet e kompanisë si dhe përcakton në detaje veprimet e nevojshme që kërkohen për të arritur objektivat e kompanisë.
  • Lejon montiorim te lehte dhe te shpejte dhe ndjekjen e zbatimit të veprimeve, kontrollin dhe arritjen e objektivave të paravendosura dhe aktivizimin ne kohe te planit te rriskimit ku eshte e nevojshme.
  • Si një mjet marketingu, ajo gjithashtu mund të mbështesë përpjekjet e kompanisë ne mundesine e perfitimit te burimeve financuesenë me kushte preferenciale.

2. Studime të fizibilitetit / mbështetje te planeve të investimeve ose te proceseve te vendim-marrjes ose perfitimeve te financimit / subvencioneve, etj. Përfitimet kryesore janë përmbledhur më poshtë:

  • Lehtësojmë menaxheret në procesin e vendimmarrjes, duke siguruar në kërkesa dhe paraprakisht ne njohuri te besueshme dhe vlersimi, dhe vresimin e perfitimeve te investimimeve te reja, Roi, Break Edhe Pika, NPV, IRR, ndjeshmërinë, etj.
  • Siguron një strukturë të mirë, të dokumentuara dhe vlersimi te pavarur të një plani të investimeve që mund të jene të vlefshme për kompanitë dhe menaxherët dhe duke mbrojtur ato nga vendimet per invesitmet e nxituara dhe te pasakta
  • Mbështet menaxhimin në përcaktimin e objektivave te përfitimet dhe rreziqet që përfshin një investim. (s’eshte e plote kjo , se spo I lidhja dote , shikoe edhe vete)