EU Projects And Project ManagementEU Projekte dhe Menaxhimi i Projekteve

The activities of Q-PLAN North Greece Ltd have also been extended at European level. The company already coordinates / participates in various European research and demonstration projects and specific support actions under the 6th Framework Programme for Research and Development.

Q-PLAN North Greece possess deep know-how and expertise in the respective area and specialises in the design, management, co-ordination and monitoring of European research projects and specific support actions.

An indicative list of FP6 projects that Q-PLAN North Greece coordinates is provided below:

 • IST-BONUS (FP6-IST-2004-015871, SSA)
 • PANDA (FP6-IST-2005-027169, STREP)
 • PLATON (ETI-CT-2005-023315)
 • HAGRID (FP6-IST-2006-045069, SSA)

Furthermore, Q-PLAN North Greece has selected specific Priority areas which include:

 • ICT (with a special emphasis on e-business and e-work related research and application domains)
 • Innovation management (business-related innovation)
 • Environmental management & Actions for Sustainable Development (Environmental Management Systems, life cycle management, etc).

In addition, the company shows a particular interest on the following sectors:

 • Information Technologies (e.g. software, IT service companies, etc.)
 • Manufacturing
 • Tourism
 • Agro-food
 • Health

Aktiviteti i Q-PLAN gjithashtu është zgjeruar në nivel Europian.

Kompania tashmë bashkëpunon / mer pjesë në disa projekte Europiane për kërkime dhe projekte domonstrimi si dhe veprime mbështetëse specifike sipas Strukturës së Programit për Kërkim dhe Zhvillim.

Lista treguese e FP6 projketeve që Q-PLAN ka bashkëpunuar është si më poshte :

 • IST-BONUS (FP6-IST-2004-015871, SSA)
 • PANDA (FP6-IST-2005-027169, STREP)
 • PLATON (ETI-CT-2005-023315)
 • HAGRID (FP6-IST-2006-045069, SSA)

Vec kësaj , Q-PLAN North Greece ka zgjedhur fusha Prioritare specifike ku përfshihen :

 • ICT (me theks të vecantë e-biznese dhe e-work lidhur me kërkimin dhe fushat e zbatimit )
 • Inovacione menaxhimi (inovacione lidhur me biznesin)
 • Menaxhim Ambienti & Veprime për Zhvillim të pandërprerë (Sisteme Menaxhimi të Ambientit , menaxhimi i ciklit jetsor etj )

Për të shtuar , kompania tregon interes të vecantë për sektorët e mëposhtëm :

 • Teknologjia e Informacionit ,(softëare, kompani që ofrojnë IT shërbime etj .)
 • Industria prodhuese
 • Turizmi
 • Agro-ushqimore
 • Shëndetsia