ACCREDITATION OF LABORATORIES (ISO 17025 )Akreditimi i Laboratoreve (ISO 17025)

 • Analysis of the Laboratories current status, regarding the requirements of the Standard.
 • Strategic planning of the System for the Laboratory’s accreditation.
 • Identification of all the testing and/ or calibration methods performed according to International Standards (ISO, ASTM, DIN, etc) and detection of the methods that should be validated in order to confirm their range and accuracy.
 • Recommendation of Test and/ or Calibration Quality Control Programmes for the Laboratory.
 • Compilation of the Laboratory’s Quality Manual, which includes its Quality Policy regarding the activities that supports its technical skills.
 • Surveillance of the implementation of the System for the Laboratory’s accreditation.
 • Performance of internal audits and detection of non-conformity points.
 • Suggestion of corrective actions and follow-up on their implementation.
 • Training of personnel.

 • Analizimi i gjendjes aktuale të Laboratorëve, në lidhje me kërkesat e Standardit.
 • Planifikim strategjik i Sistemit për akreditimin e Laboratorit.
 • Identifikimi i të gjitha metodave testuese dhe / ose kalibruese të shfaqura sipas Standardeve Ndërkombëtare (ISO, ASTM, DIN, etj) dhe zbulimi i metodave që duhet të jenë të vlefshme në mënyrë që të konfirmojnë rrezen dhe saktësinë e tyre.
 • Rekomandimi i Programeve të Kontrolli të Cilësisë së Testimit dhe / ose Kalibrimit për Laboratorët.
 • Përpilimi i Manualit të Cilësisë së Laboratorëve, i cili përfshin Politikën e tij të Cilësisë duke marrë parasysh aktivitetet që mbështesin aftësinë e tij teknike.
 • Mbikëqyrje e implementimit të Sistemit për akreditimin e Laboratorit.
 • Ekzekutimi i auditimit të brendshëm dhe zbulimi i pikave jo-konforme (të parregullta).
 • Sugjerimi i veprimeve korrigjuese dhe mbikëqyrjen e vazhdueshme të zbatimit të tyre.
 • Trajnimi i Personelit.