OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY (ELOT 1801)Shendeti dhe Siguria ne Pune (ELOT 1801)

 • Identification and documentation of the occupational health and safety legislative and regulatory framework of the Organization’s / Enterprise’s domain.
 • Identification and documentation of the occupational health and safety legislative and regulatory framework of the Organization’s / Enterprise’s domain.
 • Strategic planning of the Occupational Health and Safety Management System.
 • Development of an appropriate documentation scheme, taking into account the outcomes of the Diagnostic Analysis and the needed compliance with the required specifications.
 • Integration of Occupational Health and Safety Management procedures with the relevant Quality Management procedures (if a Quality Management System is implemented).
 • Assistance to the competent personnel for the establishment of the Occupational Health and Safety Management System.
 • Assistance for the formulation of Occupational Health and Safety Management Programmes (which determine the Organization’s / Enterprise’s relevant objectives and targets).
 • Performance of internal audits and detection of non-conformity points.
 • Suggestion of corrective actions related to the Occupational Health and Safety Management System.

 • Identifikimi dhe dokumentimi i strukturës ligjore dhe rregullator të shëndetit dhe sigurisë në punë të fushës ku vepron organizata / kompania.
 • Planifikimi Strategjik i Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë.
 • Zhvillimi i një skeme dokumentacioni të përshtatshme, duke marrë në konsideratë përfundimet e Analizës së Thellë dhe pritshmëritë e nevojshme me specifikat e kërkuara.
 • Integrimi i procedurave të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë me procedurat e përshtatshme të Menaxhimit të Cilësisë (n.q.s. një Sistem i Menaxhimit të Cilësisë është i implementuar).
 • Asistencë për personat përgjegjës për ndërtimin e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.
 • Asistencë për formulimin e Programeve të Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (i cili përcakton objektivat dhe planin e përshtatshëm të organizatës / kompanisë).
 • Ekzekutimi i auditimit të brendshëm dhe zbulimi i pikave jo-konforme (të parregullta).
 • Sugjerimi i veprimeve korrigjuese që lidhen me Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.