EFQM – BUSINESS EXCELENCE MODELEFQM – Modeli i Përsosmërisë së Biznesit

Q-PLAN provides integrated services for the introduction of the EFQM Business Excellence Model in Large Enterprises, Small and Medium sized Enterprises, Operational Units/ Departments of Large Enterprises and Public Sector Organisations.

In order to ensure high quality services to its customers in each phase of the establishment of the Business Excellence System, Q-PLAN has developed a network of fully qualified collaborators/ partners (e.g. special scientists / European level assessors, EFQM authorised trainers, specialised firms on the design of monitoring programmes, etc.).

Q-PLAN’s services include:

 1. Assistance to the Organisation/ Enterprise for its self-assessment, through special questionnaires and relevant software for their elaboration and performance of workshops for the identification of the “strong points” and the “areas for improvement”.
 2. Training personnel on terms and themes related to Business Excellence, on scoring according to the RADAR method, on team work and on modern tools for dealing with problems.
 3. Recommendation of Total Quality Management System operational mechanisms, aiming at the:
  • organisation of the policy and strategy planning
  • determination of the appropriate policy and strategy targets
  • establishment of criteria to monitor the accomplishment of targets
  • continuous improvement of products and services
  • continuous improvement of customer assistance services
  • increase of skills, commitment and satisfaction of the Organisation’s / Enterprise’s human resources.

QPLAN-INE jep shërbime të harmonizuara për paraqitjen e EFQM-Modeli i Përsosmërisë së Biznesit në Ndërmarrje të Mëdha, në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, në Departamentet / Sektorët Operacionale të Ndërmarrjeve të Mëdha dhe në Organizatat e Sektorit Publik.

Në mënyrë që të sigurohen shërbime të cilësisë së lartë ndaj klientëve të saj në çdo fazë të ngritjes së Sistemit të Përsosmërisë së Biznesit, QPLAN-INE ka zhvilluar një rrjet të plotë dhe të fuqishëm me partnerë / bashkëpunëtorë (p.sh. shkencëtar të specializuar / ekspertë të niveleve Evropiane, trajnues të autorizuar të EFQM, kompani të specializuar në projektimin e programeve të monitorimit, etj.).

Shërbimet e QPLAN-INE përfshijnë:

 1. Asistencë ndaj organizatës / kompanisë për vetë-vlerësimin e saj, nëpërmjet pyetësorëve speciale dhe programeve elektronike të përshtatshme, për zhvillimin dhe ekzekutimin e workshopeve (mbledhjeve të punës) të cilat shërbejnë për identifikimin e ‘Pikave të Forta’ dhe ‘Hapësirat për Përmirësim’.
 2. Trajnimi i personelit mbi termat dhe temat që lidhen me Përsosmërinë e Biznesit, të llogaritura sipas metodës RADAR, mbi punën në grup dhe mbi mjetet moderne për tu përballuar me problemet.
 3. Rekomandim i mekanizmave operacionale të Sistemit të Menaxhimit Total të Cilësisë, duke synuar:
 • Organizimi i planifikimit të politikës dhe strategjisë
 • Përcaktimi objektivave të politikës dhe strategjisë së përshtatshme
 • Ndërtimi i kritereve për të monitoruar përmbushjen e këtyre objektivave
 • Përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimeve të asistencës ndaj klientëve
 • Përforcimi i aftësive, angazhimit dhe kënaqësisë së burimeve njerëzore të organizatës / kompanisë.