ACCREDITATION OF INSPECTION / CERTIFICATION BODIES (ISO 1702Akreditimi i Trupave Certifikues / Inspektues (ISO 17020)

 • Analysis of the Body’s current status, regarding the requirements of the Standards (ISO 17020 etc).
 • Strategic planning of the System for the Body’s accreditation.
 • Formulation of Quality Procedures related to the Body’s inspection/ certification activities.
 • Compilation of the Body’s Quality Manual, which includes its Quality Policy regarding the activities that support its inspection / certification ability.
 • Surveillance of the implementation of the System for the Body’s accreditation.
 • Performance of internal audits and detection of non-conformity points.
 • Suggestion of corrective actions and follow-up on their implementation.
 • Training of personnel

 • Analizimi i gjendjes aktuale të Trupës, për sa i përket kërkesave të Standardit (ISO 17020 etj).
 • Planifikim strategjik i Sistemit për akreditimin e Trupës.
 • Formulimi i Procedurave të Cilësisë që lidhen me aktivitetin inspektues / certifikues të Trupës.
 • Përpilimi i Manualit të Cilësisë së Trupës, i cili përfshin Politikën e tij të Cilësisë për sa i përket aktiviteteve që mbështesin aftësinë e saj inspektuese / certifikuese.
 • Mbikëqyrje e implementimit të Sistemit për akreditimin e Laboratorit.
 • Ekzekutimi i auditimit të brendshëm dhe zbulimi i pikave jo-konforme (të parregullta).
 • Sugjerimi i veprimeve korrigjuese dhe mbikëqyrjen e vazhdueshme të zbatimit të tyre.
 • Trajnimi i Personelit.