Akreditimi i Trupave Certifikues / Inspektues (ISO 17020)

  • Analizimi i gjendjes aktuale të Trupës, për sa i përket kërkesave të Standardit (ISO 17020 etj).
  • Planifikim strategjik i Sistemit për akreditimin e Trupës.
  • Formulimi i Procedurave të Cilësisë që lidhen me aktivitetin inspektues / certifikues të Trupës.
  • Përpilimi i Manualit të Cilësisë së Trupës, i cili përfshin Politikën e tij të Cilësisë për sa i përket aktiviteteve që mbështesin aftësinë e saj inspektuese / certifikuese.
  • Mbikëqyrje e implementimit të Sistemit për akreditimin e Laboratorit.
  • Ekzekutimi i auditimit të brendshëm dhe zbulimi i pikave jo-konforme (të parregullta).
  • Sugjerimi i veprimeve korrigjuese dhe mbikëqyrjen e vazhdueshme të zbatimit të tyre.
  • Trajnimi i Personelit.