Akreditimi i Laboratoreve (ISO 17025)

  • Analizimi i gjendjes aktuale të Laboratorëve, në lidhje me kërkesat e Standardit.
  • Planifikim strategjik i Sistemit për akreditimin e Laboratorit.
  • Identifikimi i të gjitha metodave testuese dhe / ose kalibruese të shfaqura sipas Standardeve Ndërkombëtare (ISO, ASTM, DIN, etj) dhe zbulimi i metodave që duhet të jenë të vlefshme në mënyrë që të konfirmojnë rrezen dhe saktësinë e tyre.
  • Rekomandimi i Programeve të Kontrolli të Cilësisë së Testimit dhe / ose Kalibrimit për Laboratorët.
  • Përpilimi i Manualit të Cilësisë së Laboratorëve, i cili përfshin Politikën e tij të Cilësisë duke marrë parasysh aktivitetet që mbështesin aftësinë e tij teknike.
  • Mbikëqyrje e implementimit të Sistemit për akreditimin e Laboratorit.
  • Ekzekutimi i auditimit të brendshëm dhe zbulimi i pikave jo-konforme (të parregullta).
  • Sugjerimi i veprimeve korrigjuese dhe mbikëqyrjen e vazhdueshme të zbatimit të tyre.
  • Trajnimi i Personelit.