EU Projekte dhe Menaxhimi i Projekteve

Aktiviteti i Q-PLAN gjithashtu është zgjeruar në nivel Europian.

Kompania tashmë bashkëpunon / mer pjesë në disa projekte Europiane për kërkime dhe projekte domonstrimi si dhe veprime mbështetëse specifike sipas Strukturës së Programit për Kërkim dhe Zhvillim.

Lista treguese e FP6 projketeve që Q-PLAN ka bashkëpunuar është si më poshte :

 • IST-BONUS (FP6-IST-2004-015871, SSA)
 • PANDA (FP6-IST-2005-027169, STREP)
 • PLATON (ETI-CT-2005-023315)
 • HAGRID (FP6-IST-2006-045069, SSA)

Vec kësaj , Q-PLAN North Greece ka zgjedhur fusha Prioritare specifike ku përfshihen :

 • ICT (me theks të vecantë e-biznese dhe e-work lidhur me kërkimin dhe fushat e zbatimit )
 • Inovacione menaxhimi (inovacione lidhur me biznesin)
 • Menaxhim Ambienti & Veprime për Zhvillim të pandërprerë (Sisteme Menaxhimi të Ambientit , menaxhimi i ciklit jetsor etj )

Për të shtuar , kompania tregon interes të vecantë për sektorët e mëposhtëm :

 • Teknologjia e Informacionit ,(softëare, kompani që ofrojnë IT shërbime etj .)
 • Industria prodhuese
 • Turizmi
 • Agro-ushqimore
 • Shëndetsia