Programet e Financimit

  • Analizimi dhe raportimi i gjendjes ekzistuese te Organizates / Nderrmarrjes, gjendja e tanishme dhe nevojat e saj ne te ardhmen si dhe mundesite e zhvillimit te planeve te saj (e investimeve dhe / ose kerkimi).
  • Udhezime dhe informim i Organizates / Kompanise rreth te gjitha mundesive te financimit te pergjithshem (kombetare dhe evropiane) dhe aftesine e saje qe te marri pjese dhe te perfitoje nga llojet dhe nivelet e secilit perej subvencioneve .
  • Perzgjedhja me e pershtatshme e programevete te financimit dhe qe i pershtatet me se miri per investimet dhe / ose kerkimet e planeve te Organizates / Kompanise.
  • Informimi i detajuar i Organizates / Kompanis ne teresi rreth angazhimeve dhe detyrimeve qe e ben te perfshihet ne pjesemarrjen e saj ne financimin e programeve respektive.
  • Mbeshtetje te plote per Organizaten / Kompanine ne planifikimin e duhur dhe ne pergatitjen e projekt-studimeve perkatese, sipas karakteristikave te sakta dhe kerkesave te �do financimi te synuar te programit ne rezultatin e vlersimeve me te larta dhe miratimin e planit te propozuar te investimit dhe / ose hulumtimit.
  • Vazhdimin e perhereshem te kursit te vleresimit te projrkt-studimeve te paraqitura dhe te kohes se dorezimit te te gjitha sqarimeve mbi kerkesen dhe / ose elementet shtese ne rastet kur ato jane te kerkuara nga autoriteti i menaxhimit dhe / ose te komisionit te vleresimit te programeve respektive.
  • Menaxhimin dhe monitorimin cilesor te projekteve te aprovuara qe synojne ne zbatimine qete dhe te papenguar te punes dhe kohes ne pritje te financimit publik (ne kohen e dorezimit te te gjitha kerkesace administrative dhe formave e menaxhimit dhe monitorimit, orientimin e pasurive te Organizates / Kompanis ne lidhje me zbatimin kushteve te miratuara te punes, informimin e vazhdueshem te departamenteve te saj ne lidhje me kerkesat e raportimit dhe detyrimet – p.sh. departamentit te kontabilitetit, keshilltar ligjor, etj, ne kohe te duhur dhe permbushjen e te gjitha detyrimeve qe qe vijne nga pjesmarrja ne programet e financimit.