Sektori Shendetesor

Shëndeti është i një rëndësie jetësore dhe sektor në rritje e sipër, për të cilin Q-Plan ofron një gamë të njësuar të shërbimeve duke mbuluar tërësinë e organizatave dhe institucioneve të përfshira ( si spitale, qendra diagnostifikimi, laboratore, kompani për prodhim dhe shpërndarje e aparateve mjeksore ) . Një përmbledhje e shërbimeve të ofruara si më poshtë :

  • Zhvillimi i Sistemeve të Menaxhimit për certifikimin e i) Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë ( ISO 9001) ii) Sistemet e Menaxhimit Mjedisor ( EMAS/ISO 14001) , iii) Shëndeti Profesional dhe Sistemet e menaxhimit të Sigurisë sipas ELOT 1801, iv) HACCP për Menaxhimin e Sigurisë Ushqimore dhe rrjetin e furnizimeve në tërësi, v) Menaxhimin e Ruajtjes së Infromacioneve
  • Zhvillimin i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë për Laboratoret për qëllime akreditimi (ISO 17025, ISO 15189)
  • Zhvillimin i Sistemeve të Akreditimit të Spitaleve (Komisioni i Përbashkët Ndërkombtar i Standarteve )
  • Zhvilllimin e studimeve të ristrukturuara për zmadhimin e efikasitetit të spitaleve dhe efektivitetin për sa i përket përdorimit të hapësirës dhe lehtësirave, dhe optimizimin e shërbimeve të ofruara.
  • Zhvillimin e studimeve përgatitore për implementimin e Menaxhimit Mjedisor , rishikimin e satatusit të spitaleve, identifikimin e problemeve egzistuese dhe atyre të mundshme , mosfunksionimi dhe papajtueshmëria në lidhje me paisjet dhe praktikat egzistuese..Keto janë krahasuar me kërkesat e legjislacionit përkatës., për të prodhuar raporte me rekomandime për përmirsime të drejteperdrejta te paisjeve , proceseve dhe praktikave.
  • Zhvillimi i studimeve pregatitore lidhur me Shëndetin dhe Sigurinë Profesionale, për të rishikuar statusin e spitalit, identifikimi i problemeve ekzistuese dhe potenciale, mosfunksionimin dhe papajtueshmërin në lidhje me aftësitë e tij dhe praktikat ekzistuese. Këto krahësohen me kërkesat relevante legjislative, për të nxjerrë një raport me rekomandime për një përmirësim të plotë për paisjet, operacionet dhe praktikat (për shembull menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme të ngurta dhe të lëngshme, mbetje laboratorike etj)
  • Zhvillimi i studimeve pregatitore lidhur me Sigurinë e Ushqimit i) që të vlerësoj të gjitha zonat relevante (si kuzhina, restorantet dhe mensat) ii) të vlerësoj proceset e përfshira në grumbullimin, stokun dhe furnizimin e ushqimit, për identifikimin e pikave kritike mbi sigurinë e ushqimeve në marrdhënie me veçantitë e pacientëve iii) për të identifikuar probleme potenciale, mosfunksionimin dhe papajtueshmërin brenda paisjeve dhe praktikat e adoptuara përkundrejt praktikave të mira të higjenës (GMP’s, GHP’s) dhe kërkesat ekzistuese legjislative. Këto janë përmbledhur në një raport të ndryshimeve të rekomanduara për përmirësimin e paisjeve dhe praktikave dhe konformitetin me rregullat relevante legjislative
  • Zhvillimi i studimeve pregatitore lidhur me menaxhimin e laboratorëve, për rishikimin e statusit të Laboratorit, duke identifikuar problemet ekzistuese dhe potenciale, mosfunksionimi dhe papajtueshmëria përsa u përket paisjeve të tij dhe praktikat ekzistues. Këto krahësohen me praktikat e mira të laboratorëve (GLP’s) dhe kërkesat relevante legjislative, për të nxjerrë një raport me rekomandime për përmirësim e plotë për paisjet, operacionet dhe praktikat.