Shendeti dhe Siguria ne Pune (ELOT 1801)

  • Identifikimi dhe dokumentimi i strukturës ligjore dhe rregullator të shëndetit dhe sigurisë në punë të fushës ku vepron organizata / kompania.
  • Planifikimi Strategjik i Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë.
  • Zhvillimi i një skeme dokumentacioni të përshtatshme, duke marrë në konsideratë përfundimet e Analizës së Thellë dhe pritshmëritë e nevojshme me specifikat e kërkuara.
  • Integrimi i procedurave të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë me procedurat e përshtatshme të Menaxhimit të Cilësisë (n.q.s. një Sistem i Menaxhimit të Cilësisë është i implementuar).
  • Asistencë për personat përgjegjës për ndërtimin e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.
  • Asistencë për formulimin e Programeve të Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (i cili përcakton objektivat dhe planin e përshtatshëm të organizatës / kompanisë).
  • Ekzekutimi i auditimit të brendshëm dhe zbulimi i pikave jo-konforme (të parregullta).
  • Sugjerimi i veprimeve korrigjuese që lidhen me Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.