Sistemet e Menaxhimit te Cilesise (ISO 9000)

  • Analizimi i thellë i gjendjes aktuale të Organizatave / kompanive, kundrejt kërkesave të Standardit ISO 9001.
  • Planifikim Strategjik i Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë.
  • Zhvillimi i Manualeve dhe Procedurave të Përshtatshme.
  • Asistencë për ngritjen e Sistemit të Menaxhimi të Cilësisë të sugjeruar.
  • Mbikëqyrje të implementimit të Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë.
  • Performanca e auditimeve të brendshme. Identifikimi i Jo-konformiteteve (Parregullsive).
  • Propozime për veprimet korrigjuese dhe ndjekja e vazhdueshme e implementimit të tyre.
  • Trajnimi i Personelit.
  • Auditim i brendshëm pas-certifikues, në mënyrë që të sigurojmë një mirëmbajtje të përshtatshme dhe përmirësim të vazhdueshëm të Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë.