QPLAN-INE Network StaffStafi i QPLAN-INE Network

Ani Koci
Consultant
Contact
1975 + married + University of Tirana Faculty of Natural Sciences, Biology Department / Master in Biology, Zoology, + Central European (CEU) Budapest, Hungary, Master in Politics and Environmental Sciences + Preparing the Environmental Impact Report at DEKA Company + Preparing the Environmental Impact and Health and Safety Reports for the Commercial Trade Bank: Albit sh.a., Petrogas-Albania + Performing Standardization Process based on ISO 14001 and 9001 for different companies, at work environment with Q-PLAN + Report on ‘Legal and Institutional Structure for Establishment of Hydro-Energetic Implants in Albania’ for ERM Italy + Environment Impact Report for Companies on steps on Establishment of Hydro-Energetic Implants in Albania: Nikaj-Curraj, Valbona, Mat-Hurdha, Sasaj, Sarandë.+ ECAT Tirana + Tirana University, Faculty of Natural Sciences / Biology Department /Lector Assistant + UNDP GEF/SGP, Program Assistant + Part time lector at Engineering Faculty, UT + Part time lector at Tirana Agriculture + National Project Coordinator for ‘Ensuring a Bio-safety National System for Albania’ + Supervising Students master Theses on Genetically Modified Organisms, Food Chemistry + National Project Coordinator at ‘Capacity Building for effective participation of Albania BCH Clearing House Mechanism’, UNEP/GEF supported project and implemented by the Ministry of Environment, Forests and Waters Administration + UNICEF: Part time Coordinator: CLEEN Project, Team Leader on the process of elementary school Curricula revision, aiming to enrich it with Environmental Education issues + English, Italian, basic knowledge of French.+ ECAT Tiranë + Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës/ Departamenti i Biologjisë/Asistente Lektore + UNDP GEF/SGP, Asistente Programi + Lektore part-time te Fakulteti Inxhinierik , UT + Lektore part-time te Universiteti Bujqësor i Tiranës + Koordinatore Projekti Kombëtar për ‘Zhvillimin e një Sistemi Kombëtar Bio-sigurues për Shqipërinë’ + Supervizore për temat e studentëve mbi Organizmat e Modifikuar Gjenetikisht, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Kimisë Ushqimore + Koordinatore Kombëtare Projekti mbi Projektin ‘Ndërtimi i Kapacitetit për pjesëmarrje efektive të Shqipërisë në BCH Clearing House Mechanism’, projekt i financuar nga UNEP/GEF dhe i ekzekutuar nga Ministria e Mjedisit, Menaxhimi i Pyjeve dhe Ujit + UNICEF: Koordinatore part-time: Projekti CLEEN, drejtuese në pasurimin e curricu-lës të ciklit të ulët me elemente edukimi mjedisor + Anglisht, Italisht, njohuri në Frëngjisht.
Entela Cobani
Consultant
1972 + married+ Biologist + MSc ‘Yearly Change of Zoological Planktonit or Artificial Lake of Tirana’ + 1 year Project Assistant at Natural Museum of Science + since 1996 Pedagogue at Environmental Engineering Department + 1 year Environmental Specialist+ Expert on EIA Reports +English, Italian.
Elisabeta Katiaj
Consultant
Contact
1982 + University of Tirana, Faculty of Economic, +Master on Policy Management, NDI (National Democratic Institute on International Issues), Tirana + Exchange student, Otto-Friedrich University, Bamberg, Germany + German University on Administrative Sciences Speyer (Post-University Studies on Administration + 1 year expert, Albanian Ministry of Finance, Department on Management of Public Properties + 3 years Expert on Liberalization of Movement of Goods at Albanian Secretariat on WTO relations, Ministry of Finance + since 2006 internship at the Ministry of Finance, Trade and Wine-growing in the department of foreign trade, Cooperation with Central and Eastern European Countries, Rhineland-Palatinate, Germany + since 2007 Assistant Pedagogue Faculty of Economy, Management Department, Communication in the Business, Tirana + since 2006 Member of Board for Poliçan Water Supply + since 2009 Coordination and Quality Management at Elite Group Ltd., Tirana, Albania + German, Italian, English.
Gjergji Memo
Consultant
Contact
1970 + University of Tirana, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering, + 1 year Coordinator + 2 years Office Manager + 2 years Vice – director + 2 years, Product Manager; Association for Democratic Culture + since 2002 Expert on Media Monitoring, KKRT+ Part time Consultant at Research Institute, COMPASS Program, Q-PLAN S.A Consultant + English, Italian.

Ani Koci
Konsulent
Contact
1975 + e martuar + Fakulteti Shkencave të Natyrës, Tiranë + Universiteti i Evropës Qëndrore (CEU), Budapest, Hungary/Master në Politikën dhe Shkencat e Ambjentit + Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departmenti i Biologjisë / Master në Biologji, Profili Zologji + Pregatitja e Raportit të Vlerësimit të Impaktit Ambjental të Kompanisë DEKA + Pregatitja e Raporteve Mjedisore dhe Shëndetit dhe Sigurisë për Bankën Kombëtare Komerciale në vijim: Albit sh.a., Petrogas-Shqipëri + Performimi i procesit të standardizimit bazuar në ISO 14001 dhe 9001 standarde për kompani të ndryshme, ne mjedisin e punës me Q-PLAN + Pregatitja e raportit të konsulencës për ERM Itali mbi ‘Struktura Legale dhe Institucionale për ndërtimin e impianteve hidro-energjitik në Shqipëri’ + Pregatitja e Raporteve Vlerësuese të Impaktit Mjedisor për Kompanitë në lidhje me hapat e ndryshme të aplikimit për ndërtimin e impianteve hidro-energjitik në Shqipëri : Nikaj-Curraj, Valbona, Mat-Hurdha, Sasaj, Sarandë.+ ECAT Tiranë + Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës/ Departamenti i Biologjisë/Asistente Lektore + UNDP GEF/SGP, Asistente Programi + Lektore part-time te Fakulteti Inxhinierik , UT + Lektore part-time te Universiteti Bujqësor i Tiranës + Koordinatore Projekti Kombëtar për ‘Zhvillimin e një Sistemi Kombëtar Bio-sigurues për Shqipërinë’ + Supervizore për temat e studentëve mbi Organizmat e Modifikuar Gjenetikisht, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Kimisë Ushqimore + Koordinatore Kombëtare Projekti mbi Projektin ‘Ndërtimi i Kapacitetit për pjesëmarrje efektive të Shqipërisë në BCH Clearing House Mechanism’, projekt i financuar nga UNEP/GEF dhe i ekzekutuar nga Ministria e Mjedisit, Menaxhimi i Pyjeve dhe Ujit + UNICEF: Koordinatore part-time: Projekti CLEEN, drejtuese në pasurimin e curricu-lës të ciklit të ulët me elemente edukimi mjedisor + Anglisht, Italisht, njohuri në Frëngjisht.
Entela Cobani
Konsulent
Contact
1972 + e martuar + Biologe + MSc ‘Ndryshimi Vjetor i Planktonit Zoologjik i Liqenit Artificial të Tiranës’ + 1 vit Asistente Projekti Muzeu i Shkencave Natyrore + që prej 1996 Pedagoge në Dep. Inxhinierik Mjedisor + 1 vit Specialiste Mjedisi + Eksperte në Raportet e EIA + Anglisht, Italisht
Elisabeta Katiaj
Konsulent
Contact
1982 + beqare + Universiteti Ekonomik, Tiranë + Master në Menaxhimin e Politikave, NDI (Instituti Kombëtar Demokratik mbi cështjet Ndërkombëtare), Tiranë + Exchange student, Otto-Friedrich University, Bamberg, Germany + Universiteti Gjerman mbi Shkencat Administrative Speyer (studime pasuniversitare shkencore administrative) + 1 vit Eksperte, Ministrinë e Ekonomisë Shqiptare, Departamenti mbi Menaxhimin e Pronave Publike të Përbashkëta + 3 vjet Eksperte për Liberalizimin e levizjes te se mirave në sekretariatin Shqiptar mbi marrdhëniet me WTO dhe integrimin ekonomik, Ministria e Ekonomisë, Tiranë + që prej 2006 Periudhë praktike te Ministria e Ekonomisë , Tregëtia dhe Wine-growing në Departmentin e Tregëtisë me Jashtë, njehsimi, Kooperimi me shtetet Europës Qëndrore dhe Lindore, Rhineland-Palatinate, Germany + që prej 2007 Asistente Pedagoge Universiteti Ekonomik, Departamenti i Menaxhimit, Komunikimi në Biznes, Tiranë + që prej 2006 Pjestare e Bordit të Furznizimit me Ujë të Policanit + që prej 2009 Koordinatore dhe Menaxhere Cilësie e Elite Group sh.a, Tirane, Shqipëri + Gjermanisht , Italisht, Anglisht
Gjergji Memo
Konsulent
Contact
1970 + Beqar + Inxhinier Mekanik + 1 vit Koordinator + 2 vjet Menaxher zyre + 2 vjet Zëvendës-Drejtor + 2 vjet Menaxher Projekti; Shoqëria për Kulturë Demokratike + që prej 2002 Ekspert i Monitorimit të Mediave, KKRT+ Part time Konsulent Instituti i Kërkimit, Programi COMPASS, përfaqësues Q-PLAN S.A + Anglisht, Italisht.